Dimensioneringskontroll i säkerhetsklass 2 och 3

I EKS finns regler som säger att konstruktioner i säkerhetsklass 2 och 3 skall underkastas dimensioneringskontroll men det finns inga närmare rekommendationer om hur kontrollen ska gå till och i vilken omfattning den skall göras. I Boverket informerar 2010-7 ges rekommendationer för vad dimensioneringskontrollen skall omfatta för hallbyggnader och det kan nog tjäna som riktlinjer även för andra konstruktioner.

Läs mer